Sivilavdelingen

I tråd med at Kong Frederik IVs Tambourafdeling (KFT) ønsker å formidle hvordan
militærkulturen og festningslivet var på 1700-tallet, er også sivile engasjert i avdelingen.
Gruppen er en viktig del av fortellingen om soldatlivet, fordi uten den kunne ikke soldatene
opprettholde livet. De ville ikke fått tilberedt mat, gitt underhold av uniformer og annet
utstyr, og deres livskvalitet ville blitt meget meget forringet. Mange levde hele sine liv i felt –
særlig under store og lange felttog, og i festninger, som jo Fredrikstad festning er et godt
bilde på. Familier bodde sammen og reiste sammen – soldatene i første rekke, kvinner, barn,
håndverkere og husdyr kom etter i lange tog med vogner.
I tillegg til kvinnene hadde håndverkerne en meget viktig posisjon i sammenheng med
produksjon og vedlikehold av telt, vognmateriell, trearbeider og smiearbeider. Alt skulle
håndteres – også i felt.


En vanlig forflytning av en større militæravdeling forgikk i firedagersmarsjer; to dager marsj,
en dag med oppsett av leir og rigging av bakerovner som ble fraktet med i form av stener på
vogner, en dag med baking av brød, deretter ble leiren revet og avdelingen forflyttet seg
videre. Soldatene hadde nok med sitt, eksersis, øvelser, patruljer og observasjoner, mens
håndverkerne, bakere og andre servicetjenester måtte benytte tiden vel til produksjon og
vedlikehold under stoppene mens leiren var oppsatt. Dersom avdelingen lå lenger på ett
sted, ville også slaktere gjøre jobben sin og matproduksjon bli ivaretatt. Kyrene som fulgte
avdelingene var jo bare ferskmat under transport.


Dette samspillet mellom den sivile og militære delen av forsvaret vil vi også gjerne vise i KFT.
De som er med i vår sivilavdelingen tar gjerne med seg inn noe de kan fra før – eller går på et
kurs for å lære et nytt håndverk, som neverbinding eller lærarbeider. Vi engasjerer flinke
håndverkere om vi ikke har kompetansen selv – og dersom noen tar et initiativ for å
gjennomføre kurset. I det daglige arbeider sivilavdelingen med å reparere og sy på
uniformene til de ulike gruppene i avdelingen. Det kan hende en soldat trenger ny skjorte
eller at en musikant trenger reparasjon på frakken, og da er det dyktige medlemmer som
lapper det hele sammen. Under ulike arrangement kan det være sivilavdelingen legger til
rette for bespisning, og er med som en del av Kong Frederik IVs Tambourafdeling ansikt
utad. Hensikten er jo at alle skal ha en oppgave når vi er ute «i felt» for å vise avdelingen i
drift. Rammen for virksomheten og håndverket er at den skal ha tilhørighet i 1700-tallet og
kunne vises frem for et publikum i leir. Sivilavdelingens virksomhet er ikke definert av kjønn,
men av interesse for 1700-tallet.

Tambour Torbjørn med damer i sivilavdelingen. (Foto. Mathias Johnsen)
1704 Kongen Kommer!
24.-26. Mai 2024